BRZO Wetgeving

Werk je met gevaarlijke stoffen, dan kan het zijn dat je onder het Besluit Risico Zware Ongevallen (BRZO wetgeving) valt. Deze wetgeving is voor Nederland een invulling van de Europese Seveso-III richtlijn Directive 2012/18/EU. Seveso is een stadje in Noord-Italië dat bekend is vanwege een chemische ramp in juli 1976. Bij dit ongeval werd een toxisch gas, dioxine, uitgestoten. De milieuramp trok de aandacht van de Europese Gemeenschap waardoor actie werd ondernomen om de wetgeving uit te werken zodat de mens en zijn omgeving beter zijn beschermd tegen de gevaren van industriële ongevallen.

In het BRZO 2015 besluit worden twee categorieën BRZO-bedrijven benoemd: de hogedrempelinrichting en de lagedrempelinrichting. Dit onderscheid wordt gemaakt op basis van de vergunde hoeveelheden gevaarlijke stoffen in relatie tot de in bijlage I van de Seveso III-richtlijn opgenomen tabellen met drempelwaarden. Bedrijven die alleen de lage drempelwaarde overschrijden, worden als lagedrempelinrichtingen aangemerkt. Deze bedrijven moeten alle maatregelen treffen die nodig zijn om zware ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan voor mens en milieu te beperken, een preventiebeleid zware ongevallen (PBZO) opstellen en voor de uitvoering en bepaling daarvan een veiligheidsbeheerssysteem
(VBS) implementeren.

BRZO wetgeving

Bedrijven die de hoge drempelwaarde overschrijden worden aangemerkt als hogedrempelinrichtingen en moeten, naast de hiervoor genoemde verplichtingen, een volledig veiligheidsrapport (VR) indienen waarmee wordt aangetoond dat de preventie en de beheersing van de gevaren van zware ongevallen op orde zijn. Een Quantitative Risk Analysis (QRA) is onderdeel van het VR. Hierbij worden op een kwantitatieve manier de risico’s van het vrijkomen van gevaarlijke stoffen bij process safety incidenten inzichtelijk gemaakt met risico-contouren. Daarnaast bepaalt het bevoegd gezag of BRZO-bedrijven als domino-bedrijf aangemerkt kunnen worden. Als een ongeval bij een bedrijf de oorzaak kan zijn van een ongeval bij een ander bedrijf, is het eeste een dominobedrijf.

Als je er niet onder valt kan je er toch voor kiezen om dezelfde veiligheidsmaatregelen te treffen alsof je een BRZO bedrijf bent. Je weet dan zeker dat je aan de hoogste veiligheidseisen en de BRZO wetgeving voldoet.

 
 

Bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken moeten in Europa niet alleen aan de BRZO wetgeving voldoen, maar bijvoorbeeld ook aan ATEX (ATmosphères EXplosibles) richtlijn die explosieveiligheid beschrijft.


BRZO wetgeving

“Het vasthouden van een reling heeft nog nooit een explosie voorkomen”

Enrico Lammers